Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem http://www.brightboho.com przez Brightboho.com z siedzibą w Warszawie (04-611), przy ul. V Poprzecznej 4b,a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Do Umów sprzedaży oraz praw i obowiązków wynikających z korzystania ze Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu.

 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

 

Dane teleadresowe:

Brightboho

UL. V POPRZECZNA 4B

04-611 WARSZAWA

 

NR KONTA BANKOWEGO:

ALIOR BANK

IBAN: PL95 2490 0005 0000 4600 5842 5987

ALIOR BANK EURO

IBAN: PL87 2490 0005 0000 4600 7141 7438

SWIFT: ALBPPLPWXXX

 

Brightboho - SKLEP (Wysyłka/Zwroty/Reklamacje) 

ul. V Poprzeczna 4b,

04 611 Warszawa
NR TELEFONU: + 48 602 718 717

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 16 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      kodeks cywilny – (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. Zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

4)      Konto (Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;

5)      Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

6)      Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

7)      Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.brightboho.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

8)      Strona – Usługodawca lub Klient;

9)      Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

10)   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

11)   Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

12)   Usługodawca (także „Sprzedawca”) –Brightboho.com z siedzibą w Warszawie (04-611), przy ul. V Poprzeczna 4b.

13)   Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

14)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3

Podstawowe obowiązki Stron

 1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (w opisie Towaru, w podsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Towary zostały dostarczone Klientowi n terytorium RP w terminie 1-2 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w terminie do 7 dni.

 

§ 4

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty na zawarcie Umowy sprzedaży Towarów. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi zgodnie z ust. 6 poniżej.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi w momencie doręczenia przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

 

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich lub w walucie EURO i są cenami brutto.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich oraz poczty. Możliwy jest także odbiór osobisty Towarów, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony Umowy sprzedaży terminu odbioru tego Towaru.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a)      za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru (wyłącznie na terytorium RP),

b)      gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru osobistego Towaru,

c)       przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

d)      za pośrednictwem serwisu PayPal PayPal udostępnianego przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;

e)      za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU Spółkę Akcyjną zarejestrowaną jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,

f)       za pośrednictwem serwisu Sofort (udostępnianego przez SOFORT GmbH, Fußbergstr. 1 w 82131 Gauting – Niemcy, wpisana w Sądzie Rejonowym w Monachium: HRB 218675 VAT UE: DE248376956.

 1. Koszty dostawy wskazane są na podstronie Sklepu pod adresem: http://brightboho.com/pl/content/1-dostawa
 2. Dostawa Towarów jest realizowana zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granice, wg. cennika dostaw. Wysyłka poza obszar Unii Europejskiej wymaga wcześniejszego uzgodnienia przez Strony terminu i wysyłki i jej kosztu.
 3. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, kurier zwróci przesyłkę Sprzedającemu (maksymalniepo 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta Sprzedawca może wezwać Klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania Umowy sprzedaży, zapłaty. 
 4. Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonej odpowiednio w ust. 4 lit. c - f niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku opisanym w ust. 4 lit. a - niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

 

Odbiór przesyłki

 1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791polskiego kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
 3. W związku z powyższymi zapisami w ust.9 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:

1)      uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2)      niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 polskiego Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§ 6

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 

Obowiązki Konsumenta

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca może potrącić wartość szkody wynikającej ze zmniejszenia wartości Towaru, o czym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Wyjaśnienie do ust. 7: Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób i w takim zakresie, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (sprawdzić jego kompletność, stan, czy parametry techniczne). Konsument nie może normalnie użytkować Towaru, ponieważ w takim przypadku odstępując od Umowy sprzedaży może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 7

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można też składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura albo paragon). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

2)      żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.
 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8

Opisy i zdjęcia Towarów

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. W przypadku biżuterii wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie, a poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

 

§ 9

Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§ 10

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności z wytycznymi art. 30 i art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawaca - ORGANIC BY NATURE SPÓŁKA JAWNA HANNA BARTOSIK z siedzibą w Warszawie (04-668), przy ul. Białobrzeskiej 16.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach obsługi usług i zamówień w ramach Sklepu Internetowego świadczonych przez administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Odbiorcami danych osobowych będzie wyłącznie Sprzedawca.
 4. Dane osobowe będą mogły być udostępniane firmom Kuriersko- pocztowym, partnerom technologicznym świadczącym usługi w imieniu i na rzecz Sprzedawcy - Sklepu Internetowego.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji usługi przez Sklep Internetowy.  
 6. Klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratorów może skutkować brakiem realizacji usług i zamówień w ramach Sklepu Internetowego.

 

 

§ 11

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

 

§ 12

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

1)      przedstawienie asortymentu Sklepu,

2)      możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3)      informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

4)      możliwość korzystania z Konta Klienta,

 1. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 2. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 3. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 jest nieodpłatne.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 

§ 13

Sądowe rozstrzyganie sporów

W RAMACH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem i ma stałe miejsce pobytu poza terytorium RP poddane sądom właściwym zgodnie z ust. 1 powyżej albo wedle przepisów Rozporządzenie Rady WE nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, który stanowi, że konsument może wytoczyć powództwo przeciwko swojemu kontrahentowi (Sprzedawcy):

a) przed sąd właściwy dla państwa członkowskiego w którym kontrahent (Sprzedawca) ten ma miejsce zamieszkania, albo;

b) przed sąd właściwy dla państwa, w którym to Konsument stale zamieszkuje;

2. Sprzedawca w razie sporu uprawniony jest do wytoczenia powództwa przeciwko Konsumentowi wyłącznie przed sąd zwykłego miejsca zamieszkania Konsumenta.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution).
 2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:

1)      zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz

2)      wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)      Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

2)      wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

3)      powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

 

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur w przypadku sprzedaży transgranicznej (Konsumentom mającym stałe miejsce pobytu poza terytorium RP)

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on skorzystać z pomocy w jednym z Europejskich Centrów Konsumenckich, których lista znajduje się w linku http://www.konsument.gov.pl/index.php?page=eck-w-europie&hl=pl
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on skorzystać także z opcji opisanych w § 14 powyżej. Konsument może także skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które pomoże mu w wyszukaniu odpowiedniego centrum ADR - http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Umowę sprzedaży oraz inne umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu zawiera się wedle przepisów prawa polskiego i tym samym prawo polskie jest właściwe do realizacji Umowy sprzedaży i mowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.
 5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

  

§ 17

Odpowiedzialność karna

 1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Polskiej Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

 

Brightboho

UL. V POPRZECZNA 4B

04-611 WARSZAWA

 

NR KONTA BANKOWEGO: ALIOR BANK

95 2490 0005 0000 4600 5842 5987

 

Brightboho - SKLEP (Wysyłka/Zwroty/Reklamacje) 

ul. V Poprzeczna 4b,

04 611 Warszawa
NR TELEFONU: + 48 602 718 717

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer Konta do zwrotu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)